حفاری و نمونه‌گیری

اهمیت عملیات حفاری و نمونه‌گیری در شناسایی‌های ژئوتکنیکی

به واسطه عملیات حفاری و نمونه‌گیری امکان دسترسی و مشاهده مستقیم محیط زیرسطحی، اخذ نمونه‌های دست‌خورده و دست‌نخورده و انجام آزمون‌های صحرایی و آزمایشگاهی فراهم می‌شود. بر همین اساس بلندایستاپی حساسیت و اهمیت  این مرحله از مطالعات ساختگاه را درک کرده و به این منظور برای انجام عملیات حفاری و نمونه‌گیری مطابق با آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود، از تجهیزات و ماشین‌آلات استاندارد، با توجه به قابلیت‌های آنها بهره می‌گیرد.

خدمات حفاری و نمونه‌گیری بلندایستاپی

  • حفاری چاهک‌ها‌ و ترانشه‌های‌ شناسایی – اکتشافی و گالری‌های افقی
  • حفاری گمانه به روش‌‌ها و اهداف مختلف‌ با تجهیزات و ماشین‌آلات استاندارد با توجه به شرایط و نیاز پروژه
  • حفاری و اخذ نمونه‌های دست‌خورده و دست‌نخورده از مصالح خاک و سنگ مورد نیاز برای آزمون‌های آزمایشگاهی
  • انجام عملیات حفاری مورد نیاز برخی آزمون‌های صحرایی
  • ایجاد برش عمودی و مطالعه‌ی سطح آب زیرزمینی

روش‌های حفاری و نمونه‌گیری مورد استفاده بلندایستاپی

روش‌های حفاری بر اساس شکل و ابعاد حفره و مکانیزم کلی حفاری به دو روش کلی تقسیم می‌شود:

  • حفاری چاله - چاه شناسایی توسط مقنی یا ابزار مکانیکی (Test Pit)
  • حفاری گمانه و نمونه‌گیری به کمک انواع دستگاه‌های حفاری