آزمون‌های صحرایی

نفوذ استاندارد (SPT)

نفوذ مخروط (CPT)

بارگذاری صفحه (PLT)

برش پره (VST)

پرسیومتری (PMT)

دایلاتومتری تخت (FDMT)

دان هول (DHT) - کراس هول (CHT)

مخروط ماسه (SCM)

فشار آب (WPT)

لوفران (Lefranc)

پمپاژ (PT)