همایش ها

item.Name
همایش "ایمنی در گودبرداری"
item.Name
سمینار آموزشی"پی های ویژه"
item.Name
کنفرانس بین المللی "پژوهش های نوین در علوم مهندسی"
item.Name
کنفرانس بین المللی "مهندسی و علوم کاربردی"
item.Name
سمینار تخصصی CPTU