مقالات

item.Name
ارزیابی عملکرد خاک مسلح واقع در زیر پی مربعی با توجه به پیش تنیدگی مسلح کننده
item.Name
تحلیل عددی پی مربعی واقع بر خاک تسلیح نشده و تسلیح شده توسط ژئوگرید