حقوق پرسنل

  • بلندایستاپی از حقوق قانونی و شأن انسانی تمامی پرسنل خود، حمایت و حفاظت می کند
  • بلندایستاپی متعهد است محیط کاری سالم، آرام و ایمن برای پرسنل خود فراهم کند
  • بلندایستاپی هیچ گونه رفتار و برخورد ناشایست و مغایر با ارزش‌های انسانی ازجمله برخورد خشونت‌آمیز کلامی و بدنی را تحمل نمی‌کند و از گزارش وقوع چنین مواردی حمایت و قدردانی می‌کند
  • بلندایستاپی در تلاش برای ایجاد محیطی است که همه افراد از فرصت یکسان برای شکوفایی و رشد استعدادها و توانایی‌های خود برخوددار باشند
  • بلندایستاپی با هرگونه تبعیض نژادی، جنسیتی و مذهبی برخورد می‌کند