قوانین شرکت

درباره ما قوانین شرکت

به منظور تامین حداقل انتظارات بلندایستاپی از خود‌‌‌‌ و حداقل حقوق مادی و‌معنوی پرسنل در تمامی سطوح و کلیه اشخاص مرتبط و همچنین به حداقل رساندن احتمال دعاوی حقوقی کلیه فعالیت‌ها و خدمات بلندایستاپی با پیروی از سه اصل انجام می‌شود:

قانون

قوانین مصوب جاری در خصوص امور قراردادها وپروژه‌های عمرانی به عنوان ابتدایی ترین و مهمترین اصل همواره مورد استناد بلندایستاپی است.

خط مشی بلندایستاپی

بلندایستاپی برای اطمینان از رعایت و پیروی از قوانین و ارتقا سطح کیفی خدمات، دستورالعمل‌هایی را به عنوان خط مشی فعالیت های خود قرار داده است. پیروی از این خط مشی ضامن تحقق ارزش‌های بلندایستاپی است.

ارزش‌های بلندایستاپی

  • کمال گرایی
  • دانش گرایی
  • اخلاق گرایی

فرای قوانین و خط مشی، پیروی از ارزش‌های بلندایستاپی باعث هدایت ما درلحظات حساس و اتخاذ تصمیم‌های دشوار و در نظر گرفتن منافع جامعه، کارفرمایان، همکاران و پرسنل می گردد.

دستورالعمل‌های بلندایستاپی

دستورالعمل‌های معرف خطی مشی بلندایستاپی مشتمل بر چهار بند به قرار‌زیر است: